نقل قول از جمع من تا ضرب تووووووو........خخخخخ چه شود..