چت رومclose
يه دختر5 ساله از داداش بزرگترش پرسيد: عشق چيه؟